Paziņojums par izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pie Kaltes”, kadastra numurs, 3278 007 0245, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3278 007 0245 ar kopējo platību 6,77  ha.

  • Izsoles sākumcena – 18900,00 euro
  • dalības maksa – 20.00 euro, izsoles solis – ne mazāk kā 50,00 euro
  • Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2021. gada 11.februārī plkst. 10:00  Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces p0agasts, Jaunjelgavas novads. Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz gada 9.februāra plkst. 16:30.

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē,  Seces pagasta pārvaldē (abās vietās iepriekš piesakoties un ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības) un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā www.jaunjelgava.lv , sadaļā “Izsoles”. Telefons uzziņām – 27843100.

 

 

 

Avots: www.jaunjelgava.lv

32 skatījumi
Dalīties ar rakstu