Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Paeglīši”, Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 001 0140, ar kopējo platību 1,02 ha nosakot:

  • Izsoles sākumcena – 1611,29 euro (viens tūkstotis seši simti vienpadsmit euro un 29 centi);
  • Izsoles nodrošinājums – 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas;
  • Izsoles solis – ne mazāk kā 30,00 (trīsdesmit) euro;
  • Izsoles dalības maksa –20,00 (divdesmit) euro;
  • Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā);

Izsole notiks – 2021. gada 3. februārī plkst. 11:30 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 2.stāvā);

Izsolei pieteikties Jaunjelgavas novada Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novadā, ēkas 1. stāvā) ne vēlāk kā līdz 2021. gada 29. janvāra plkst. 15:00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (iepriekš piesakoties un ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus) un tie ir publicēti Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Izsoles””.

 

Avots: www.jaunjelgava.lv

25 skatījumi
Dalīties ar rakstu