Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma  “Lejas Beitāni 1”,  kadastra numurs 3286 007 0046, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3286 007 0046 – 2,5 ha platībā un nekustamā īpašuma, kadastra numurs 3286 007 0077, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3286 007 0069 – 1,4 ha platībā, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā.

  • Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.
  • Izsoles sākuma cena ir 74.00 (septiņdesmit četri) euro bez PVN gadā.
  • Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir ne mazāk kā 5,00 euro.
  • Izsoles reģistrācijas (dalības) maksa 10,00 (desmit) euro, kura netiek atmaksāta.
  • Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli.

Zemes nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 18. jūnijā plkst. 13.30 Sunākstes pagasta saieta namā “Saulrieši”. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 2021. gada 10. jūnijā un pārtraukta 2021. gada 17. jūnijā plkst. 12:00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Sunākstes pagasta pārvaldē, Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē: www.jaunjelgava.lv, sadaļā “nomas tiesību izsoles” .

 

Avots: www.jaunjelgava.lv

19 skatījumi
Dalīties ar rakstu